regulamin

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną dla serwisu internetowego www.marcinmanka.com (zwany dalej „Regulaminem”)

Serwis internetowy www.marcinmanka.com jest prowadzony przez firmę M2Communicate Marcin Mańka, posiadającą NIP: 7491976517. Można się skontaktować z Usługodawcą za pomocą następujących danych: 1) adres pocztowy: Siekierkowska 27A/4, 00-709 Warszawa; 2) adres poczty elektronicznej: kontakt@marcinmanka.com;

 

§ 1. Definicje W niniejszym regulaminie, używane pojęcia mają następujące znaczenia:

 1.  Serwis – platforma internetowa, którą prowadzi Usługodawca pod adresem www.marcinmanka.com. W tym różne jej funkcjonalności.
 2. Konsumentem w rozumieniu tego regulaminu jest  – osoba fizyczna, podejmująca czynności, które nie są związane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest także osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale treści regulaminu/umowy jasno wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, który wynika z zgodnie z zapisami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z przedmiotu owej działalności.
 3. Usługi – elektroniczne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Serwisu.
 4. Polityka Prywatności – zbiór zasad stosowanych przez Usługodawcę w celu ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w Serwisie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO) – 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Rozporządzenie owe dotyczy ochrony prywatności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, a także swobodnym przepływem takich danych. Rozporządzenie uchyla dyrektywę 95/46/WE dotyczącą ogólnych zasada ochrony danych.
 5. Ustawa – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (18 lipca 2002 r.).
 6. Usługodawca – usługodawcą jest firma M2Communicate Marcin Mańka, z siedzibą w Warszawie, posiadająca  (NIP) numer identyfikacji podatkowej: 7491976517.
 7. Usługobiorca – usługobiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną i korzystająca z Serwisu. Osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również może korzystać z Serwisu, jednak pod warunkiem otrzymania zgody jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 2. Wstępne postanowienia

 1. Usługodawca wykonuje swoje Usługi zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.
 2. Regulamin ma na celu spełnienie wymagań ustawy i określa zasady oraz warunki oferowania i korzystania z Usług, zawierając:  a) rodzaj i zakres świadczonych Usług; b)warunki techniczne oferowania Usług; c) informacje o zakazie dostarczania przez Usługobiorcę nielegalnych treści; d) zasady zawierania i wypowiadania/kończenia umów o świadczenie Usług e) opis procedury składania reklamacji dotyczącej świadczonych Usług.
 3. Regulamin został udostępniony przez Usługodawcę w taki sposób, aby Usługobiorcy mogli się z nim zapoznać, uzyskać, odtworzyć i zapisać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego. Usługobiorca ma taką możliwość w dowolnym momencie, w tym przed podpisaniem umowy o świadczenie Usług.
 4. Aby korzystać z Usług i Serwisu, Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i dokonać jego akceptacji. Powinien to zrobić natychmiast po wejściu na stronę internetową Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, powinien on opuścić Serwis i zakończyć przeglądanie treści.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość dostępu do Usług przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw wymaganych na prace techniczne lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, związanych np. z siłą wyższą lub podmiotem dostarczającym rozwiązania techniczne wykorzystywane na stronie Usługodawcy. W tym np. funkcjonalność sklepu i serwisu do zakupu kursów online.
 6. Usługodawca zapewnia poprawne działanie systemu teleinformatycznego, z którego korzysta, oraz blokuje dostęp do poszczególnych Usług przez osoby nieuprawnione. W celu wykonania tego zadania Usługodawca stosuje odpowiednie techniki kryptograficzne, które umożliwiają weryfikację tożsamości Usługobiorcy poprzez jego indywidualne dane dostępowe.
 7. Usługodawca zabrania Usługobiorcy dodawania do Serwisu lub rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści nielegalnych. Zabrania też działań, które mogą doprowadzić do  zakłóceń działania systemu lub prowadzić do jego uszkodzenia. Usługodawca nie zezwala na używanie  Systemu i Usług w sposób niezgodny z prawem. W szczególności zabronione jest publikowanie i przesyłanie treści lub odnośników do stron www naruszających prawa i dobra osobiste trzecich, nawołujących do przemocy czy nienawiści ze względu, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną itp.. Zabrania się także udostępniania treści pornograficznych, zawierających przemoc czy reklamy.
 8. Jeśli Usługodawca otrzyma informację,  że Usługobiorca korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem wobec, której (informacji) ma prawo przypuszczać, że jest wiarygodna, może natychmiast zakończyć świadczenie Usług lub uniemożliwić dostęp do serwisu i usług, bez zwrotu opłaty wniesionej przez Usługobiorcę. 
 9. Jeśli Usługodawca otrzyma informację,  że dane wprowadzone do Systemu przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub Regulaminem wobec, której (informacji) ma prawo przypuszczać, że jest wiarygodna, może nie uprzedzając o tym, usunąć te dane lub uniemożliwić do nich dostęp.
 10. Usługodawca ma prawo wyświetlać komunikaty dla Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu i Usług.
 11. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk określonych w ustawie dotyczącej przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007 roku.

§3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Usługi dostarczane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 2. W przypadku Publikacji umowa jest zawierana, gdy Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Publikacji.
 3. Usługi w zakresie Komunikacji wymagają wcześniejszego podania przez Usługobiorcę odpowiednich danych kontaktowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu
  oraz Polityki Prywatności.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody, które są skutkiem podania  nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych przez Usługobiorcę przy
  zakładaniu konta w Serwisie lub za nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.
 5. Umowa na usługę Konto zostaje zawarta w momencie założenia konta przez Usługobiorcę i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 6. Usługa Sklep wymaga od Usługobiorcy założenia konta w Serwisie, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz każdorazowej akceptacji warunków umowy dotyczącej nabycia usług lub towarów.
 7. Usługa kursy online wymaga od Usługobiorcy założenia konta w Serwisie, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz każdorazowej akceptacji warunków umowy dotyczącej nabycia usług lub towarów.
 8. Umowa zostaje zawarta: a) W przypadku Publikacji na czas korzystania z Publikacji; b) W zakresie Komunikacji oraz Konta na czas nieokreślony; c) W przypadku Sklepu do czasu realizacji umowy, d) w przypadku kursów online na czas nieokreślony.
 9. Usługobiorca ma możliwość rozwiązania umowy dotyczącej Publikacji w każdym czasie przez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 10. W przypadku Komunikacji i Konta Usługobiorca ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę z natychmiastowym efektem  poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Usługodawcy lub likwidację konta.
 11. Rozwiązanie umowy dotyczącej Sklepu jest uzależnione od treści zawartej między stronami umowy dotyczącej nabycia usług lub towarów.
 12. Usługodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać każdą umowę dotyczącą Usług z natychmiastowym efektem, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, gdy jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§ 4. Usługi

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi, które są zwyczajowo dostępne na takich stronach internetowych, ze szczególnym wskazaniem na poniżej wymienione usługi:

a) Sklep – to usługa/usługi, które pozwalają na zawieranie umów o dostarczanie treści cyfrowych i sprzedaży różnych produktów i Usług dostarczanych przez Usługodawcę lub inne podmioty. Sklep posiada mechanizmy takie jak koszyk, dostęp do płatności internetowych i zautomatyzowane przesyłanie wiadomości, które potwierdzają wymogi/zasady/warunki transakcji, potrzebne do zgodnego z prawem oraz zwyczajami wymiany handlowej w Internecie zawierania umów sprzedaży;
b) Konto – to zestaw usług zapewniających dostęp do tych części Serwisu, które nie są publicznie dostępne lub/i są odpłatne; Usługobiorca może używać Konta stosując indywidualne dane dostępowe takie jak  (login i hasło); Konto Usługobiorcy umożliwia mu m.in. zawieranie umów o dostarczanie treści cyfrowych, korzystanie z zakupionych w Sklepie Usługodawcy produktów lub usług, w tym pobieranie i zapisywanie związanych z nimi materiałów jeśli taka jest ich specyfika.
c) Komunikacja – są to różnego rodzaju usługi, które umożliwią  komunikowanie się Usługobiorcy, Usługodawcy i innych podmiotów. Komunikacja obejmuje możliwość
zapisania się a także wypisania z listy mailingowej (newsletter) lub korzystania z formularzy kontaktowych w celu przekazania informacji i dokumentów; Wiadomości przesyłane w ramach listy mailingowej mogą zawierać treści  handlowe lub stanowiące marketing bezpośredni.
d) Publikacje – usługi umożliwiające zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę publicznie i nieodpłatnie, takimi jak artykuły na blogu, czy darmowe treści wideo; Treści udostępniane w ramach Publikacji udostępniane są w poszczególnych zakładkach Serwisu i zazwyczaj Usługobiorca może je pobrać i zapisać na swoim komputerze; Usługobiorca może korzystać z Publikacji anonimowo, bez konieczności zakładania Konta w Serwisie i logowania się na to Konto;

 1. Usługobiorca samodzielnie decyduje o tym, jakie dane wprowadza, podaje lub pobiera podczas korzystania z Serwisu i Usług.
 2. Korzystanie z Usług i Serwisu, co charakterystyczne dla tego typu działań wiąże się z przesyłaniem danych przez publiczną sieć Internet, co niesie ze sobą ryzyko utraty lub przechwycenia tych danych. Co jednak istotne, korzystanie z Usług nie niesie ze sobą szczególnych zagrożeń dla Usługobiorcy.
 3. Usługodawca wysyła wiadomości na listę mailingową tylko do tych Usługobiorców, którzy dobrowolnie podali swoje dane i zostali zapisani na tę listę. Usługobiorca może zapisać się na listę mailingową w trakcie zakładania konta lub w późniejszym czasie, a także wypisać się z niej w dowolnym momencie. Usługodawca umożliwia wypisanie się z listy mailingowej poprzez odnośnik zawarty w każdej przesłanej wiadomości. 

§ 5. Konta w serwisie – obowiązki i prawa użytkownika

 1. Użytkownik może założyć konto poprzez rejestrację w serwisie. Alternatywnie, może poprosić Usługodawcę o założenie konta, kontaktując się z nim telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2.  Jeśli użytkownik chce skorzystać z usług, do których dostęp jest możliwy wyłącznie poprzez wcześniej utworzone konto, Usługodawca za zgodą użytkownika i po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, utworzy dla niego konto oraz przekaże mu dane niezbędne do zalogowania.
 3. Potwierdzenie utworzenia konta następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, który został podany przez użytkownika.  Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 4. Właścicielem danych wprowadzonych do serwisu podczas tworzenia i korzystania z konta pozostaje Użytkownik. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych ani za skutki oświadczeń składanych przez użytkownika lub inne osoby za pośrednictwem serwisu.
 5. Dane dostępowe do konta (login i hasło) są poufne. Użytkownik nie ma prawa korzystać z konta, które nie zostało utworzone specjalnie dla niego, nie ma też prawa udostępniać swoich danych dostępowych innym osobom. Usługodawca nie odpowiada za skutki ujawnienia danych dostępowych lub za działania osób, które uzyskały dostęp do tych danych.
 6. Użytkownik musi regularnie aktualizować swoje dane w serwisie, które podał podczas rejestracji konta. Aktualizacji można dokonać po zalogowaniu się na konto, tam są niezbędne do tego funkcję.
 7. Użytkownik może w każdej chwili poprosić Usługodawcę o usunięcie jego konta. Usunięcie konta jest równoznaczne z rezygnacją z usług związanych z kontem oraz utratą możliwości  korzystania z udostępnianych przez konto materiałów cyfrowych.
 8. Usługodawca ma prawdo w każdej chwili bez uprzedzenia pozbawić użytkownika dostępu do konta lub usunąć konto, jeśli ma wiarygodną informację o naruszeniu postanowień Regulaminu przez użytkownika. Przed takim działaniem Usługodawca może poinformować użytkownika o okolicznościach poprzez wiadomość e-mail.

 § 6. Warunki korzystania ze Sklepu:

 1. Sklep jest przeznaczony tylko posiadających pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnich osób.
 2. Dokonywanie transakcji w Sklepie jest możliwe poprzez złożenie zamówienia zgodnie z informacjami i komunikatami dostępnymi na Serwisie po wybraniu odpowiedniego produktu lub usługi. Przed złożeniem zamówienia, Klient powinien:

a) zapoznać się z warunkami i dostępnością  usług i produktów;
b) jeśli jest to niezbędne – założyć Konto w Serwisie;
c) potwierdzić, że zapoznał się z ogólnymi warunkami sprzedaży produktów i usług, zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz potwierdzić zgodność z prawdą i kompletność wprowadzonych przez siebie danych i informacji.

 1. Usługodawca wyświetla potwierdzenie otrzymania zamówienia i potwierdza jego przyjęcie do realizacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną (e-mail).
 2. Klient składając zamówienie, jest zobowiązany do wprowadzenia aktualnych, pełnych i zgodnych z rzeczywistością danych. Dane owe nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich i dobrych obyczajów.
 3. Usługodawca może oferować przez Sklep swoje własne produkty i usługi, a także produkty i usługi innych podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo.

§ 7. Regulamin korzystania z Usług:

 1. Aby korzystać z Serwisu i Usług, należy spełnić minimalne wymagania techniczne określone przez Usługodawcę, które zapewnią prawidłowe działanie:

a) Jeśli chodzi o wymagana sprzętowe, konieczne jest urządzenie, które umożliwia płynne przeglądanie stron internetowych w rozdzielczości 1366×768 oraz daje możliwość wypełniania formularzy internetowych.
b) Jeśli chodzi o oprogramowanie, należy korzystać z przeglądarki internetowej, która pozwala na wyświetlanie dokumentów HTML związanych z siecią internetową i obsługę plików Cookies oraz Java Script (zalecana jest najnowsza wersja Google Chrome).
c) Jeśli chodzi o usługi od podmiotów trzecich, wymagany jest dostęp do sieci Internet.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu i Usług, które nie są spowodowane przez niego lub przez niego niezawinione. Usługodawca nie odpowiada za: (a) Niewłaściwe funkcjonowanie sprzętu, (b) Niewłaściwe funkcjonowanie oprogramowania, (c) Niewłaściwe funkcjonowanie dostępu do sieci Internet, (d) Niezgodne z prawem lub Regulaminem postępowanie osób trzecich.
 2. Usługodawcy i/lub innym podmiotom przysługują autorskie prawa majątkowe do Usług i Serwisu, w tym do  kompozycji, grafiki i innych treści twórczych oraz informacji i materiałów publikowanych w Serwisie. Elementy Serwisu opisane powyżej stanowią utwory objęte ochroną prawa autorskiego i praw pokrewnych (Utwory).
 3. Usługodawca pozwala na korzystanie z Utworów przez Usługobiorcę wyłącznie na własny użytek w zakresie, który jest niezbędny do korzystania z Usług. Usługodawca zabrania jednak opracowywania lub rozpowszechniania Utworów i ich opracowań bez jego uprzedniej pisemnej zgody (ad solemnitatem), która jest konieczna i ważna.
 4. Po zawarciu umowy online na zakup produktów lub usług, Usługodawca niezwłocznie udostępnia nabyte treści na Koncie Usługobiorcy, chyba że nie jest to możliwe technicznie lub uzasadnione z uwagi na charakter produktu lub Usługi. Usługodawca informuje Usługobiorcę o tych okolicznościach niezwłocznie (jeśli nie wynikało to z oferty) oraz podaje przewidywany czas udostępnienia nabytych treści. Jeśli Usługodawca zaleci założenie Konta, czas potrzebny na udostępnienie
 5. Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami, warsztatami i coachingiem są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie zastępują one pomocy medycznej, takiej jak psychoterapia, leczenie medyczne lub farmakologiczne, a także nie są odpowiednie dla osób z problemami emocjonalnymi lub zdrowotnymi. W takich przypadkach zaleca się skonsultowanie korzystania z Usług z właściwym specjalistą.
 6. Osoby korzystające z Usług w zakresie warsztatów, kursów, szkoleń i coachingów online mają obowiązek przestrzegania zasad kultury osobistej i zapewnienia, że prowadzący i inni uczestnicy nie będą zakłóceni podczas realizacji Usługi.

§ 8. Ceny i płatności

 1. Ceny, które są podawane na stronie internetowej, są wyrażone w złotych polskich (PLN) zawierają one podatek od towarów i usług, który jest ustalony zgodnie z
  odpowiednimi przepisami (ceny brutto). Cena może zostać podana jako cena netto, ze wskazanym wyraźnie doliczanym podatkiem.
 2. Informacje na temat cen i deskrypcji produktów i usług, które są dostępne na stronie internetowej, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeks Cywilny, lecz informacją handlową.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany cen i deskrypcji produktów i usług, jak również do zamieszczania nowych ofert, prowadzenia działań marketingowych i innych podobnych działań  o charakterze  handlowym na swojej stronie internetowej.
 4. Usługodawca informuje, jakie metody płatności są dostępne dla poszczególnych produktów i usług na stronie internetowej. W zależności od produktu lub usługi,
  Usługodawca umożliwia zapłatę za pomocą jednego, kilku lub wszystkich z podanych sposobów zapewnianych przez dostawcę rozwiązań płatności Przelewy 24.

Możliwe metody płatności za  usługi i produkty oferowane w Serwisie to:

a) Metody dostarczane przez bramkę płatniczą „Przelewy24”. Po zaksięgowaniu wpłaty całkowitej ceny sprzedaży na rachunku bankowym oferenta, zamówienie zostanie zrealizowane. Transakcje te są przeprowadzane za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
b) Przelew tradycyjny lub internetowy, w tym przez platformę Revolut oraz przelew internetowy przez bramkę płatniczą PayPal. Aby zrealizować zamówienie, konieczne jest dokonanie wpłaty całkowitej ceny sprzedaży na rachunku bankowym oferenta, po czym zostanie rozpoczęta realizacja zamówienia. Przy czym przelew tradycyjny lub przez Revolut, wymaga wcześniejszego kontaktu i zgody Usługodawcy.

§ 9. Reklamacje

 1. Usługobiorcy mogą zgłaszać swoje niezadowolenie dotyczące Usług w formie pisemnej, wysyłając list polecony na adres podany w wstępie Regulaminu.
 2. Aby reklamacja została rozpatrzona, Usługobiorca musi podać swoje dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku firm –
  nazwę, adres siedziby i dane osoby upoważnionej do kontaktu, oraz datę wystąpienia problemu, który jest podstawą reklamacji.
 3. Reklamacja może dotyczyć zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta z powodu naruszenia Regulaminu. Przed złożeniem reklamacji w takim przypadku, Usługobiorca powinien zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o uzasadnienie takiej decyzji. W reklamacji Usługobiorca powinien odnieść się do otrzymanej
  odpowiedzi i wyjaśnić swoją sytuację. W rezultacie Usługodawca może odblokować lub przywrócić Konto.
 4. Osoba korzystająca z usług może złożyć pisemną reklamację dotyczącą usługi poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany w Regulaminie. Aby reklamacja została rozpatrzona, należy podać dane kontaktowe, opisać problem i wskazać datę jego wystąpienia. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w
  terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeśli ten termin nie jest możliwy do zachowania, Usługodawca powinien poinformować o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w określonym terminie nie oznacza, że reklamacja została uznana.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca powinien niezwłocznie powiadomić zgłaszającego o wyniku postępowania, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu.
 6. Reklamacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Sklep będą rozpatrywane przez podmiot, który oferuje dany produkt lub usługę.

§ 10. Klauzula informacyjna (Prawa Konsumenta)

 1. Klient ma prawo zrezygnować z umowy bez podania powodu w ciągu 14 dni. Ten termin zaczyna biec od daty, gdy: a) podpisana umowa dotyczy usług lub treści
  cyfrowych, nie dostarczanych na nośniku fizycznym, b) Klient otrzymał przedmiot lub gdy osoba trzecia, która została wskazana przez Klienta, odebrała przedmiot, w przypadku umowy dotyczącej przeniesienia własności przedmiotu.
 2. By mieć możliwość  skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient/Usługobiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w sposób jasny i jednoznaczny (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który jest dołączony do warunków umowy, ale nie jest to konieczne.
 3. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przed upływem 14-dniowego terminu.
 4. Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, bez podania przyczyny. W przypadku zwrotu towaru Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania
  powiadomienia o zwrocie towaru.
 5. Jeśli Konsument zdecyduje się na zwrot towaru, Sprzedający dokona zwrotu opłaty przy zastosowaniu  takich samych sposobów płatności, jakie były zastosowane w transakcji. Konsument nie ponosi opłat związanych ze zwrotem. Jeśli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy, Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem opłaty do czasu otrzymania rzeczy.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznego odesłania towaru do Sprzedającego, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty powiadomienia o zwrocie, na adres
  wskazany w umowie. Konsument ma obowiązek poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Ponadto, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do określenia jego cech i funkcjonowania.
 7. Jeśli Konsument zażąda by rozpoczęcie świadczenia usług nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, musi zapłacić Sprzedającemu proporcjonalną kwotę za wykonane już świadczenia, do momentu, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:

a) świadczenia usług, jakie zostały wykonane w całości, po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta/Usługobiorcę, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po jego wykonaniu przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy,
b) dostarczenia programu komputerowego lub nagrania dźwiękowego, wizualnego w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu,
c) świadczenia usług w odniesieniu do usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a także zakwaterowania, transportu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, jeśli umowa określa datę lub okres świadczenia tej usługi.
d) dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie rozpoczęło się z wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W odniesieniu do niniejszego regulaminu, ze względu na specyfikę tej usługi tak traktowany będzie zakup dostępu kursów online. Usługodawca z dobrej woli, zostawia sobie jednak możliwość wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę. Jednak w każdym przypadku powinno to być indywidualnie rozpatrzone. Zgoda taka może być wyrażona tylko pisemnie.

 1. Konsument zawsze może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji. Jeśli chce skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów związanych z zakupami internetowymi, może złożyć skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. Dane Osobowe

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z przepisami RODO.

§ 12. Pliki Cookies

 1. Aby korzystać z Usługodawcy, trzeba zezwolić na wprowadzenie do urządzenia końcowego (np. komputera) danych, które nie są częścią Usług, ale są przechowywane jako pliki. Te pliki nazywane są Plikami Cookies i są przeznaczone do użycia wraz z korzystaniem z Serwisu.
 2. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące stosowania Plików Cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies. 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu, są zgodne z polskim prawem i są interpretowane, stosowane oraz rozstrzygane w sporach zgodnie z językiem polskim. Jeśli w Regulaminie nie ma określonych postanowień, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich publikacji na stronie Serwisu. Zmiany są ogłaszane w taki sposób, aby Usługobiorca miał dostęp do ich treści. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na postanowienia umów, które zostały wcześniej zawarte.
 3. Jeśli dane postanowienie Regulaminu jest nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania, to nie wpływa to na ważność, skuteczność lub możliwość wykonania
  pozostałych postanowień.
 4. Usługobiorca ma obowiązek uczciwie współpracować z Usługodawcą podczas wykonywania umowy/umów o korzystanie z Serwisu i/lub świadczenie usług. Ma obowiązek udzielania wyjaśnień, które dotyczą legalności poleceń i instrukcji, musi także terminowo wywiązywać się z obowiązków określonych prawem.

 

 

Treść formularza do odstąpienia od umowy*

Odbiorca: ___

Nadawca: ___

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi/ sprzedaży następujących rzeczy  **: ___

Data zawarcia umowy / odbioru**: ___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis i czytelna data)

UWAGA, formularz powinno się wypełnić i wysłać tylko i wyłącznie w razie chęci odstąpienia od umowy.

** Niepotrzebne skreślić.

 

 

Regulamin Polityka cookies© Marcin Mańka Akademia Komunikacji i Wizerunku 2017

Kursy online