Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Akademia autoprezentacji – wizerunek – postrzeganie pracowników i firmy

Akademia autoprezentacji – wizerunek – postrzeganie pracowników i firmy

Wracając to pytań, które postawiłem na początku tej serii wpisów, częściowo podając też odpowiedzi. Pierwsze wrażenie ma wpływ na dalsze postrzeganie pracownika. Ma też wpływ na to, jak widzimy jego otoczenie, czyli m.in. współpracowników i firmę, w której zatrudniona jest ta osoba? Poniżej znajduje szczegółowe wnioski jakich dostarczyły badania. Więcej podaje w podpowiedzi podaje w trakcie projektu Akademia autoprezentacji.

  1. Akademia autoprezentacji – wizerunek a poziom zaufania do pracownika

Wizerunek pracownika pierwszego kontaktu nie wiąże się z poziomem zaufania do niego. Dzieje się tak ponieważ formalna stylizacja nie przekłada się na poziom zaufania, ani do pracownika, ani do całej firmy.

  1. Akademia autoprezentacji – postrzeganie współpracowników

Wizerunek pracownika pierwszego kontaktu wiąże się z wyobrażeniami na temat cech jego współpracowników. Rodzaj stylizacji nie różnicuje poziomu postrzeganej sympatyczności jego współpracowników.  Istotnie wpływa natomiast na ich postrzegane kompetencje oraz przekonanie co do jakości usług świadczonych przez ich oddział. Potwierdza to przytaczane wcześniej badania. Sugerują one, że strój, jaki pracownicy noszą w pracy,  może wpływać na oczekiwania klientów dotyczące organizacji i świadczonych usług Rafaeli (1993).

Podobnych wniosków dostarczają, badania (Shao, Baker, Wagner, 2004). Wskazują one, że strój pracownika obsługi wpływa na oczekiwania klientów co do jakości usług. Wpływa także na decyzję o zakupie. Badania Parasuraman i in. (1988) wskazują, że wygląd sprzedawcy, jest kluczowym elementem wpływającym na oczekiwania konsumentów dotyczące jakości usług. Podkreślają oni, że chodzi o wygląd ze szczególnym uwzględnieniem odzieży. Więcej na ten temat dowiesz się w trakcie projektu Akademia autoprezentacji.

  1. Szkolenie wizerunek pracownika a sposób postrzegania całej firmy

Wyniki dostarczają częściowego potwierdzenia, tego wizerunek pracownika pierwszego kontaktu wiąże się ze sposobem postrzegania całej firmy. W zasadzie owe dowody ograniczają się do oddziału – części firmy reprezentowanej przez osobę ze zdjęcia i jedynie do jakości obsługi klienta tego oddziału.

  1. Szkolenie autoprezentacja Warszawa –  sposób postrzegania oferty firmy

Wizerunek pracownika pierwszego kontaktu wiąże się ze sposobem postrzegania oferty danej firmy. Odnosi się to jednak tylko do cen oferty. Nie znaleziono dowodów potwierdzających związek pomiędzy rodzajem stylizacji a jakością oferowanych przez firmę usług. Dowody potwierdzają natomiast, że rodzaj stylizacji wywiera istotny wpływ na szacowane ceny oferty firmy.

Podobne obserwacje dotyczące postrzegania statusu na podstawie ubioru płyną z innych badań.  Fortenberry, MacLean, Morris i O’Connell (1978) wskazali, że osoby lepiej ubrane są postrzegane jako te o wyższym statusie. Kolejne badania sugerują, że strój jest jednym z elementów związanych z usługami firmy (Baker, 1986). To prowadzi do wniosku, że status pracownika, postrzegany na podstawie jego stroju może wpływać na poziom postrzegania ceny produktu.

 

  1. Szkolenie wystąpienia publiczne – poziom formalności ubioru pracownika a postrzeganie jego cech

Formalny styl pracownika wiąże się pozytywnie z (a) poziomem zaufania do niego, (b) postrzeganiem jego kompetencji, (c) postrzeganiem jego zdyscyplinowania, (d) postrzeganiem jego uporządkowania. Wraz ze zmniejszaniem się formalizacji ubioru modela spada również postrzegany poziom jego wiarygodności, kompetencji, zdyscyplinowania i uporządkowania. Jedynym „zakłóceniem” tej zależności wydaje się być zdecydowanie wysoka ocena wymienionych cech przypisywana modelowi przez badanych mężczyzn w przypadku stylizacji swobodnej. Efekt prosty płci zwraca uwagę na bardzo ciekawe różnice w tym jak modela postrzegają kobiety, a jak mężczyźni, w zależności od stylizacji. Różnice te mogą się brać w przypadku kobiet, z tego, że prawdopodobnie postrzegają one mężczyzn w stylizacji formalnej, jako tych o większym autorytecie i władzy. Natomiast mężczyźni, podwinięte rękawy  w koszuli, prawdopodobnie mogą kojarzyć z pracowitością, i dużą ilością obowiązków. Chcesz wiedzieć jak wykorzystać wiedzę z tego zakresu?  Zapraszam na projekt Akademia autoprezentacji.

 

  1. Trening autoprezentacji – poziom formalności ubioru pracownika a postrzeganie jego współpracowników

Formalny styl pracownika wiąże się pozytywnie z postrzeganiem kompetencji jego współpracowników.
Współpracownicy modela w stroju formalnym byli postrzegani jako istotnie bardziej kompetentni, niż współpracownicy modela w stroju półformalnym. Oznacza to, że postrzegane kompetencje współpracowników są związane z wizerunkiem pracownika pierwszego kontaktu. Wyniki obliczeń nie wykazały natomiast istotnych wpływów rodzaju stylizacji ubioru reprezentanta firmy na poziom zaufania do całej firmy. Wyniki obliczeń nie wykazały również istotnych wpływów rodzaju stylizacji ubioru reprezentanta firmy na postrzeganą jakość usług/produktów oferowanych przez firmę.

 

  1. Szkolenie autoprezentacja i wystąpienia Warszawa – postrzegana sympatyczność

Mało formalny styl pracownika nie wiąże się w żaden sposób z postrzeganiem jego sympatyczności, oraz z postrzeganiem sympatyczności jego współpracowników. Jest to spójne z badaniami, w których Lukavsky, Butler i Harden (1995) stwierdzili z kolei, że umiarkowany poziom formalności ubioru na uniwersytecie wzbudzał szacunek ze strony uczniów, natomiast poziom bardziej formalny również wzbudzał szacunek, ale co ważne jednocześnie zniechęcał do kontaktu. Sprawdzimy te doniesienia w trakcie wspólnych ćwiczeń w ramach projektu Akademia autoprezentacji.

 

  1. Zmienne kontrolowane czyli co wiedziałem o osobach biorących udział w badaniu

Warto zaznaczyć, że w badaniu testowany był również wpływ zmiennych kontrolowanych, takich jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, i status majątkowy oraz  poziom zaufania społecznego, poziom samooceny i przekonania na temat wizerunku. Sprawdzenie wpływu tych zmiennych wydało się istotne, ponieważ mogą one mieć wpływ na wyniki i zmieniać postrzeganie modela w danej stylizacji. Założenia te okazały się trafne w kilku przypadkach.

Badania wykazały istotne korelacje pomiędzy poziomem wykształcenia respondenta, a oceną tego czy model ma zaniżoną samoocenę, oraz czy jest pogodny lub ponury. Pomiędzy wiekem respondenta, a oceną tego czy osoby, które pracują w tym samym oddziale co osoba ze zdjęcia, są kompetentne. Miejscem zamieszkania i wykształceniem, a oceną tego czy osoby, które pracują w tym oddziale co osoba ze zdjęcia, są przekonane o jakości usługi, która oferują. Pomiędzy poziomem zaufania społecznego, a oceną czy o osobie ze zdjęcia można powiedzieć, że jest zdyscyplinowana, a także czy jest pogodna. Pomiędzy poziomem samooceny respondenta, a oceną czy model jest ponury.

Płeć?

Istotny wpływ miała tez płeć. Efekt prosty płci pokazuje różnice w postrzeganiu cech modela przez kobiety i mężczyzn, w zależności od rodzaju stylizacji. Zgodnie z tym o czym pisałem, różnice owe mogą wynikać z tego, że kobiety prawdopodobnie postrzegają mężczyzn w stylizacji formalnej, jako tych o większym autorytecie i władzy. Mężczyźni, z drugiej strony, stylizację mało formalną, czyli w tym przypadku modela w koszuli z podwiniętymi rękawami, kojarzą prawdopodobnie z pracowitością, i dużą ilością obowiązków.  Pozostałe zmienne kontrolowane, czyli status majątkowy i przekonania na temat wizerunku, nie różnicowały wyników.

 

 

Akademia autoprezentacji – podsumowanie

Badania, pokazały, że ubranie ma duże znaczenie w sytuacjach zawodowych, i może budować opinię o pracowniku, tworząc w umyślę klienta wyobrażenia na temat jego cech.

Bardzo ciekawym i jednocześnie unikalnym wnioskiem płynącym z tych badań, jest wskazanie, że wizerunek pracownika przenosi się też na jego otoczenie i firmę, wpływa na ocenę kompetencji jego współpracowników  oraz na przekonanie co do jakości usług świadczonych przez ich oddział. Strój pracownika wpływa też na szacowanie ceny oferty firmy, którą ten pracownik reprezentuje.

Firmy powinny więc zwracać dużą uwagę na to jakie stroje noszą ich pracownicy, ponieważ może mieć to realne przełożenie na opinie klientów, a tym samym na wyniki danej instytucji. Dużo więcej informacji na ten temat zawiera mój projekt Akademia autoprezentacji.

 

Projekt akademia autoprezentacji dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Kursy online