Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Terapia Media

Szkolenie z wystąpień publicznych Lublin – komunikacja werbalna i niewerbalna

Szkolenie z wystąpień publicznych Lublin - komunikacja werbalna i niewerbalna

Szkolenie z wystąpień publicznych Lublin – komunikacja werbalna i niewerbalna

Komunikacja to słowo, które kryje za sobą mnogość definicji. Pewnie każda z osób podałaby własną i każda eksponowałaby w tej definicji coś innego. Moje szkolenie wystąpienia publiczne jest bardzo praktyczne, ale odrobina wiedzy merytorycznej też się przyda. Od niej zaczynamy np. szkolenie z wystąpień publicznych Lublin.

Wyraz „komunikacja” pochodzi od łacińskiego czasownika „communicare” – co oznaczało: być w relacji, w związku, udzielić komuś wiadomości, naradzać się  – oraz od rzeczownika „communio” – wspólność, poczucie łączności (Dobek-Ostrowska, 2006). Takie pojęcie zaczęło funkcjonować w XIV wieku, a dwa wieki później zyskało drugie znaczenie – transmisja, przekaz. Wszystko to miało związek z rozwojem przemysłu i kultury. Tak jest do dziś, ale o tym za chwilę, wcześniej o tym, gdzie zaczyna się komunikacja.

Szkolenie z wystąpień publicznych Lublin – gdzie zaczyna się komunikacja?

Claude Shannon i Warren Weaver zauważają, że to umysł nadawcy stanowi źródło przekazu. Zatem warunkiem koniecznym do jego wysłania jest kodowanie za pomocą czytelnych i zrozumiałych sygnałów – a takim jest na przykład język. Michael Fleischer komunikację opiera na odpowiednich znakach, zaś Charles Cooley  mówi o symbolach. Komunikowanie według niego to mechanizm, dzięki któremu stosunki międzyludzkie rozwijają się. Burnett Pearce i Vernon E. Cronen uważają, że komunikacja zawsze miała związek z kulturą, bo podstawowe założenia i zwyczaje kulturowe determinują formy i funkcje komunikacji. Komunikacja i kultura – taka para pojęć jest nierozłączna. Kultura jest komunikacją, a komunikacja jest uregulowana kulturowo. Johna Dewey uważa wręcz, że społeczeństwo może istnieć właśnie dzięki komunikacji.

Jednak, co ważne, i co raczej wspólne dla wszystkich tych definicji, to podkreślenie faktu, że to właśnie komunikacja dominuje, kształtuje relacje między ludźmi. Bo tylko tak możemy wyrażać uczucia, oceny, czy wspólnie dążyć do obranego celu.  Wydaje się też oczywistym fakt, że komunikacja jest podstawową obok radzenia sobie ze stresem i tremą, umiejętnością wykorzystywaną podczas wystąpień publicznych, prezentacji biznesowych, czy spotkań sprzedażowych, a także w obsłudze klienta. Z tej przyczyny każde szkolenie wystąpienia publiczne, zawiera część dotyczącą rozwoju umiejętności komunikacyjnych. W takich sytuacjach również niezwykle istotne jest to jak posługujemy się słowami, jakie sygnały wysyła nasze ciało, a także o czym informuje nasz parajęzyk (tonacja, głośność mówienia, szybkość mówienia itp.) Więcej o ty np. w trakcie projektu szkolenie z wystąpień publicznych Lublin.

Szkolenie z wystąpień publicznych Lublin – Komunikacja interpersonalna

Zbigniew Nęcki  definiuje komunikację interpersonalną  jako  wymianę werbalnych i niewerbalnych sygnałów, symboli w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania. Inna definicja mówi o tym, że komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje podczas kontaktów z innymi. Owe informacje przekazujemy sobie wykorzystując mowę, mimikę, pantomimikę czy intonację głosu.

Komunikowanie się to dynamiczny proces, który przebiega w środowisku społecznym od narodzin do śmierci osoby. Jest dynamiczny, bo polega nie tylko na mówieniu ale też na przyjmowaniu, rozumieniu oraz interpretowaniu. Jest pełen symboli – znaków, które muszą być wspólne dla grupy, która chce się ze sobą porozumiewać. Rzeczą bardzo ważną, jednak często lekceważoną jest fakt, że komunikacja to proces nieodwracalny. Nie da się cofnąć, zmienić przebiegu tego, co już zostało zakomunikowane. Można komunikat poprawić ale nie da się go zmazać gumką. Warto więc mądrze podchodzić do tego procesu szczególnie w sytuacjach zawodowych, gdzie sposób komunikacji może decydować o efektach naszej pracy. Jest to też element powodujący silny stres. Szkolenie wystąpienia publiczne, które opracowałem poświęca sporo czasu także na to jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Szkolenie prezentacje biznesowe – po co się komunikujemy?

Wyróżniamy następujące cele komunikowania się:

 1. Przekazywanie informacji i doświadczeń.
 2. Wyjaśnianie otaczającego nas świata.
 3. Prezentacja własnej osoby i poznawanie innych.
 4. Rozwój własnej osobowości.
 5. Nawiązywanie związków z innymi ludźmi.
 6. Wpływanie na postępowanie innych ludzi.
 7. Kształtowanie przekonań i postaw innych ludzi.
 8. Porównywanie idei i pomysłów.
 9. Organizowanie współpracy.
 10. Uzgadnianie transakcji.
 11. Zapewnienie innym przyjemności, rozrywki.
 12. Mówienie o sobie.

Komunikujemy się: mówiąc, słuchając, czytając, pisząc, gestykulując, czy wykorzystując mimikę twarzy albo nasz wygląd. Podsumowując: w każdej sekundzie, czy tego chcemy, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie, wysyłamy do otoczenia komunikaty. Dzieje się tak zarówno w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych. Świadomość tego, w jaki sposób poszczególne aspekty naszej autoprezentacji, czy sposób komunikacji wpływają na innych, jest kluczem do sukcesu na polu relacji społecznych. Szkolenie wystąpienia publiczne może pomóc nie tylko z tym jak prowadzić prezentacje biznesowe, ale też rozwinąć elementy przydatne w życiu prywatnym, takie jak radzenie sobie z emocjami czy umiejętna komunikacja z innymi. Dużo więcej podpowiedzi zawiera szkolenie z wystąpień publicznych Lublin.

 

Komunikacja werbalna i niewerbalna – szkolenie wystąpienia publiczne

Kurs prezentacje biznesowe – rozróżniamy komunikację werbalną i niewerbalną.

Słuchanie, pisanie i  czytanie czyli werbalne  sposoby  komunikowania  służą przekazywaniu  informacji,  podczas  gdy  niewerbalne sygnalizują stosunek nadawcy komunikatu do jego treści oraz budują relację pomiędzy uczestnikami komunikacji. Przekaz niewerbalny od komunikacji werbalnej różni się tym, że ma charakter ciągły – ciało ludzkie nieustannie wysyła sygnały wyrażające: samopoczucie człowieka, jego nastrój, nastawienie do świata, poglądy, stan zdrowia.

Trening prezentacje biznesowe – w komunikacji niewerbalnej słowa zastępują gesty.

Słowa to zaledwie drobny procent  procesu komunikacji, wszyscy chyba znają już ten słynny podział komunikatu: 7% to słowa, 38% to parajęzyk, 55% to mowa ciała. Taka proporcja odnosi się głównie do sytuacji,   w których komunikat jest niespójny. Wtedy duże znaczenie ma mowa ciała. Albert Mehrabian, twórca tego podziału, badał zależności komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kontekście komunikacji postaw i uczuć. Jego teorii, mimo że często tak się dzieje, nie można więc przenosić na inne sytuacje, np. komunikację faktów czy danych. Istotne jest jednak samo zwrócenie uwagi na siłę komunikatów niewerbalnych. Mehrabian przeprowadził też eksperyment, w którym analizowano komunikację postawy uległości i dominacji (Mehrabian, 1970). Eksperyment doprowadził do wniosku, iż komunikacja kanałem niewerbalnym jest ok. 4.3 raza skuteczniejsza niż werbalna. Szkolenie wystąpienia publiczne bardzo dokładnie omawia wszystkie te badania, ale co ważniejsze sprawdzamy to wszystko w praktyce.

Inne badania

Do podobnych wniosków doszedł  amerykański  psycholog Ray  Birdwhistell.  Jego  liczne badania  dowodzą,  że w konwersacjach bezpośrednich 35% informacji pochodzi ze słów, 65% z ekspresji niewerbalnej. Można więc wypełnić swoje przemówienie, wypowiedź mądrościami, ale jeśli ciało wyśle sprzeczny z tym, o czym mówimy, komunikat,  to wszystko na nic. W sytuacji niezgodności obu rodzajów komunikatów, te o charakterze werbalnym uznawane są za nieprawdziwe, silniejsza staje się komunikacja niewerbalna.
Jest to wiedza, która bardzo przydaje się podczas spotkań sprzedażowych, w obsłudze klienta czy podczas wystąpień publicznych. Często bowiem nie mamy świadomości tego, że nasze ciało mówi co innego niż nasze słowa  i na to właśnie zwrócą uwagę odbiorcy. Przeżywane emocje, jeśli nie jesteśmy tego świadomi i nie mamy kontroli, natychmiast widać na ciele, czy w naszej intonacji. Podobnie jest ze stresem podczas wystąpień publicznych. Często, mimo dobrych chęci, możemy wywołać skutek odwrotny od pożądanego, nie rozumiejąc, gdzie jest przyczyna.

Szkolenie wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe – mowa ciała

Szkolenie wystąpienia publiczne, które przygotowałem zawiera bardzo dużą cześć poświęconą komunikacji niewerbalnej. Uczymy się wszystkiego w praktyce, przed kamerą. Jest to ważne, bo mowa ciała zdradza więcej niż tysiąc słów. Jest  językiem,   którego znajomość pomaga wnioskować o intencjach ludzi.  Język ludzkiego ciała to najstarszy, najbardziej wiarygodny i uniwersalny język na świecie. Angielski psycholog Michael Argyle twierdzi, że zachowanie niewerbalne służy: wyrażaniu emocji, przenoszeniu postawy (np. gdy się kogoś lubi, to częściej pojawia się uśmiech, nasilany jest kontakt wzrokowy), informowaniu  o  cechach  osobowości (np. zdecydowany ton głosu).   Ten sam psycholog zaznacza, że umiejętność nadawania sygnałów nie musi  iść w parze ze  zdolnością  ich  odbierania.  Bycie  dobrym  nadawcą  nie  jest  tożsame  z  byciem  dobrym  odbiorcą.  Natomiast  jedno  i  drugie  można  doskonalić podczas szkoleń.  Sposób komunikacji pełni więc niezwykle istotną rolę również w autoprezentacji, delikatne zmiany w sposobie mówienia, postawie ciała, czy w sposobie poruszania się, mogą prowadzić do skrajnie innych wniosków o cechach obserwowanej osoby.

Sygnały komunikacji niewerbalnej

Za prof. Bogusławą Dobek-Ostrowską  można wyróżnić kilka grup sygnałów komunikacji niewerbalnej. Są to:

  • kinezjetyka, czyli mowa ciała – mimika twarzy, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie, kontakt wzrokowy, przyjmowane pozy;
  • parajęzyk, w skład którego wchodzą: cechy wokalne głosu takie, jak ton, barwa, wysokość, natężenie, głośność i modulacja oraz tempo mówienia, interferencje wokalne, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej cech głosu oraz wszelkie dźwięki pozajęzykowe „uf”, „eee” itp. Część psychologów komunikację parajęzykową oddziela jednak od niewerbalnej. Podobnie jak wspomniany Mehrabian, wyróżniając trzy rodzaje komunikatów:
  • samoprezencję człowieka, czyli jego wygląd zewnętrzny, budowa ciała, ubranie, fryzura, makijaż itp.;
  • haptykę, czyli dotyk wyrażający się poprzez podanie dłoni, uścisk, poklepywanie;
  • prosemikę, czyli dystans między rozmówcami i relacje przestrzenne;
  • chronemikę, czyli punktualność, czas trwania zdarzenia;
  • elementy środowiska fizycznego otoczenia, tj.: oświetlenie, temperaturę, zapachy, dźwięki, kolory.

Pogłębiona wiedza w tych obszarach to gwarancja większej świadomości i lepszych wyników w sytuacjach, których efekt zależy od umiejętności interpersonalnych, a tych we współczesnym świecie szczególnie zawodowym jest mnóstwo. Szkolenie z wystąpień publicznych Lublin , zapewnia taką wiedzę.

 

Szkolenie wystąpienia i prezentacje – Trafność komunikatu

Dekodowanie i interpretacja są najbardziej krytycznymi momentami procesu porozumiewania  się.  Na  ich  skuteczność  znaczący  wpływ  wywiera  wiedza, doświadczenie, oczekiwania i nastawienia odbiorcy. Nie na wszystko mamy więc wpływ, czasem nawet, mimo świadomości, dobrej woli, chęci i umiejętności, trafimy na ścianę. Zgodność  pomiędzy  intencją  nadawcy  a  interpretacją  odbiorcy, określa się jako  porozumienie. W trakcie kursu wystąpień publicznych uczymy się tego jak, takie porozumienie uczynić możliwym.

Bardzo ważnym elementem, a wręcz warunkiem efektywnej komunikacji jest umiejętność uważnego i aktywnego słuchania. Słuchać nie znaczy słyszeć. Słuchanie to realne zainteresowane tym co mówi druga osoba, to też umiejętność pokazania, tego zainteresowania. Takie aktywne słuchanie wymaga podążania za tokiem myślenia rozmówcy i rozumienia jego punktu widzenia. Cały ten proces wymaga więc wysiłku, zresztą jak każda inna czynność, także, a może nawet szczególnie rozwój osobisty. Bez inwestycji, bez zaangażowania, bez poświecenia czasu, nie ma szans na zmianę.

 

Szkolenie wystąpienia publiczne i autoprezentacja – jak rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne?

Wiedzę na temat komunikacji można pogłębiać, można się doskonalić, pracować nad sposobem komunikowania swoich oczekiwań, potrzeb, nad umiejętnością stawiania granic i aktywnego słuchania, bo to nieodłączny jej element. Najlepiej robić to pod okiem doświadczonych ekspertów, warto zwracać uwagę szczególnie na wykształcenie psychologiczne. Praca nad sposobem komunikacji, także w sytuacjach zawodowych, oparta jest na badaniu naszych schematów, przyzwyczajeń, na tym, jak postrzegamy ludzi generalnie i jaki widzimy poszczególne typy jednostek. Nawiązuje więc do naszych przeżyć i doświadczeń. Odnosi się do emocji i stresu, a na głębszych poziomach łączy się z typami przywiązania do naszych opiekunów, czyli relacjami bezpiecznymi lub pozabezpieczanymi, które kształtowane są na początku naszego życia. Wykształcenie psychologiczne, rozumienie uwarunkowań, na których oparta jest nasza komunikacja, gwarantuje wyniki pracy rozwojowej.

Szkolenie wystąpienia  – warto zapamiętać:

 1. To nadawca odpowiada za treść komunikatu.
 2. Staraj się wyrażać w sposób jasny i precyzyjny.
 3. Bądź świadom tego, co mówi Twoje ciało, sprawdź, czy wysyłane komunikaty niewerbalne nie są sprzeczne ze słowami.
 4. Staraj się aktywnie słuchać tego, co przekazują osoby, z którymi się komunikujesz.
 5. Choć nie zawsze jest to łatwe, staraj się trzymać emocje na wodzy i rozwijaj swoją asertywność.
 6. Zadbaj o swoje nastawienie, dobra intencja jest pierwszym krokiem do sukcesu.
 7. Pamiętaj o umiejętnym dawaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnych, feedbacku potrzebujemy wszyscy, ponieważ jest podstawą rozwoju.

 

Moim zdaniem umiejętna komunikacja to współcześnie podstawa sukcesu zawodowego.

Z jednej strony jest wiedza,  z drugiej umiejętność jej przekazywania, a jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy umiejętności interpersonalne to niezbędny składnik sukcesu zawodowego? Na to i więcej pytań odpowiada szkolenie z wystąpień publicznych Lublin.

 

Szkolenie wystąpienia publiczne dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach 

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu  

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia z wystąpień publicznych Kraków – pokonaj stres

Szkolenia z wystąpień publicznych Kraków - pokonaj stres

Szkolenia z wystąpień publicznych Kraków – pokonaj stres

Szkolenia z wystąpień publicznych Kraków, zawierają sporą cześć dotyczącą relacji międzyludzkich. Człowiek jest istotą społeczną – to sformułowanie każdy z nas na pewno słyszał setki razy. Nic dziwnego – w każdej kulturze budowanie relacji międzyludzkich jest bardzo ważną częścią życia człowieka (Brown, 2000). To dlatego większość dorosłych w kulturze europejskiej zawiera  małżeństwo lub nawiązuje inny rodzaj bliskiego związku. Uzupełnieniem tych najbliższych relacji  są przyjaźnie oraz wszystkie inne więzi, które możemy nazwać grupowymi.

Nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem często wymaga od nas wiele wysiłku i poświęceń, a mimo to bardzo chcemy je utrzymywać. Dlaczego tak się dzieje? Z utrzymywania relacji z innymi osobami odnosimy bardzo dużo korzyści.

Jedna z nich jest szczególnie istotna.  Ludzie, z którymi łączy nas więź, bardzo pomagają nam radzić sobie ze stresem (Cohen, 2004), który, jak wszyscy wiemy,  często przeszkadza nam w realizacji różnych celów np.: przeprowadzenia udanego wystąpienia, zdania egzaminu czy zdobycia nowej, dobrej pracy. Z tej przyczyny choć może nie jest to oczywiste, relacje interpersonalne to element, którym zajmujemy się zarówno w trakcie szkoleń z wystąpień publicznych oraz we wszystkich projektach dotyczących pracy z emocjami i stresem, także projekcie ” Szkolenie radzenie sobie ze stresem „.

Szkolenia z wystąpień publicznych Kraków – relacje z innymi

Bliscy ludzie mogą pomagać nam w walce ze stresem na różne sposoby:

 • troszczą się o nas i rozumieją nasze emocje i potrzeby, a dzięki temu zwiększają naszą wiarę we własne możliwości,
 • doradzają nam i pomagają rozwiązywać problemy,
 • pomagają w realizacji celu, np. wspierając materialnie czy dopingując.

Pomoc i wsparcie daje nam pewność siebie  i poczucie bezpieczeństwa, a to znaczy, że łatwiej jest nam dążyć do wyznaczonych wcześniej celów. Nikt nie zaprzeczy, że dużo prościej jest przygotować się do egzaminu, kiedy dostaniemy notatki, albo  przeprowadzić udane wystąpienie publiczne, jeśli  ktoś porozmawiał z nami o naszych pomysłach, doradził i wiernie nam kibicuje.

Szkolenia z wystąpień publicznych Kraków  – jak nawiązywać i dbać o relacje

Nawiązywanie i utrzymywanie więzi z innymi ludźmi przynosi nam wiele korzyści (najważniejszą z nich jest pomoc w walce ze stresem),  ale czasami bywa też  niezwykle trudne. Warto więc przestrzegać kilku zasad, które pomogą nam nie tylko nawiązywać relacje z drugim człowiekiem, ale też odpowiednio o nie dbać:

 • zauważaj w innych przede wszystkim  mocne strony, to buduje pewność siebie,
 • doceniaj  starania i chwal za nie,
 • wspieraj i pomagaj, ale nie narzucaj swojego zdania,
 • staraj się być blisko, ale nie zabieraj przestrzeni.

Pamiętaj o stosowaniu  tych wskazówek na co dzień, bo to dzięki relacjom z drugim człowiekiem łatwiej i szybciej poradzisz sobie ze stresem, a dzięki temu skuteczniej zrealizujesz cele, które sobie wyznaczysz.

Temat relacji i stresu podejmowany jest w dedykowanych szkoleniach. Zajmują się nim też Szkolenia z wystąpień publicznych Kraków.

Szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

Bibliografia:

Aronson E. ,  Człowiek istota społeczna, Warszawa 2012.

Cohen S. ,Social relationships and health. [w] American Psychologist. ,2004, nr 59, s. 676–684.

Wojciszke  B. , Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

 

 

Szkolenia wystąpienia publiczne Kraków – samoocena i jej wpływ na cele

Szkolenia wystąpienia publiczne Kraków - samoocena i jej wpływ na cele

Szkolenia wystąpienia publiczne Kraków – samoocena i jej wpływ na cele

Szkolenia wystąpienia publiczne Kraków, zawierają jedną niezwykle istotną podpowiedź, która jest bazą powodzenia na tym polu. Myśl o sobie dobrze, a na pewno Ci się uda! Uwierz w siebie, to klucz do sukcesu – taki doping każdy z nas na pewno słyszał nieraz. Nic dziwnego – większość ludzi zdaje sobie sprawę, że pozytywna samoocena ma dobroczynne właściwości i pomaga w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Szkolenia wystąpienia publiczne Kraków – dlaczego powinniśmy siebie dobrze oceniać?

Wysoka samoocena najbardziej przydaje się wtedy, gdy wyznaczamy sobie jakieś zadanie, cel do osiągnięcia. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ działa w tym przypadku następująca zasada:  nasza motywacja jest tym silniejsza, im bardziej jesteśmy przekonani, że  osiągniemy wyznaczony cel. Wysoka samoocena oznacza  więc większe prawdopodobieństwo sukcesu oraz sprawia, że mniej się boimy podejmować nowe wyzwania. Nad jej podniesieniem w kontekście ekspozycji publicznej, będziemy pracowali podczas szkolenia z wystąpień publicznych.

Szkolenia wystąpienia publiczne Kraków – wysoka samoocena a cel 

Wiele osób na pewno w tym momencie pomyśli sobie: no dobra, ale jak to dokładnie działa? To dosyć proste. Załóżmy taką sytuację: stawiamy sobie za cel przygotowanie i przeprowadzenie dobrego wystąpienia publicznego, a następnie szlifowanie tej umiejętności. Ma to pomóc nam przeprowadzać kolejne wystąpienia z większą swobodą i łatwością. Żeby osiągnąć cel, wybraliśmy się na kurs wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe, ćwiczymy, uczymy się sposobów kontaktu z publicznością, stosujemy się do wszystkich wskazówek i zaleceń. W końcu nadchodzi „ten” dzień. Wychodzimy na scenę i  pewni siebie zaczynamy przemawiać, jednak nie wszystko idzie po naszej myśli – psuje się komputer  i nie możemy wyświetlić prezentacji, którą przygotowaliśmy. Mimo to przeprowadzamy nasze wystąpienie, ale  nie jesteśmy do końca zadowoleni z jego przebiegu. I właśnie tutaj ( nie tylko podczas wystąpienia) wchodzi w grę nasza samoocena. Szkolenia wystąpienia publiczne Kraków, podpowiadają jak z nią pracować.

Trening wystąpień publicznych Kraków – motywacja do działania

Osobie, która nie wierzy  w siebie, po nie do końca udanej próbie, najprawdopodobniej będzie bardzo ciężko spróbować wystąpić przed publicznością jeszcze raz. Natomiast ta osoba, która jest pewna siebie, będzie się starała jeszcze bardziej, by następnym razem wszystko się udało. Samoocena działa  więc bardzo często na zasadzie samospełniającej się przepowiedni – im jest wyższa, tym bardziej prawdopodobne, że osiągniemy sukces, perspektywa sukcesu natomiast zachęca nas do zwiększenia wysiłków, a to z kolei pozwala osiągać kolejne cele. A, jak już wiemy, osiąganie kolejnych celów polepsza naszą samoocenę (Coopersmith, 1967). Pamiętajmy też, że wysoka samoocena sprawia, że podczas działania jesteśmy pewni, że „dobrze nam idzie”, to także bardzo pomaga w realizacji celów. Trening wystąpień publicznych, jest bardzo wymagający, jeśli nie mamy wprawy na początku będzie sporo stresu, jednak wierząc w swoje możliwości, krok po kroku uda się tremę opanować.

Szkolnie wystąpienia publiczne Karków. Jak podnieść samoocenę?

Wiemy już, że to od naszej samooceny zależy, czy kolejne cele będziemy  osiągać łatwo czy trudno. Każdy z nas na pewno niejednokrotnie wątpił we własne możliwości. Na szczęście są sposoby na to, by zdarzało się to jak najrzadziej. W podnoszeniu samooceny pomogą wskazówki, które warto stosować na co dzień. W trakcie szkolenia prezentacje biznesowe, uczymy się ich w praktyce.

 • Staraj się być świadomy tego, co czujesz, jakie masz emocje i nastroje. Pomyśl i sprawdź, co wywołuje w tobie smutek, co lęk, a co gniew.
 • Dbaj o siebie i rób te rzeczy, które są dobre dla Ciebie. Jeśli poczujesz, że chcesz się z kimś spotkać – zrób to, jeśli nie jesteś zadowolony ze swego wyglądu – zajmij się sportem, a jeśli bardzo się czegoś boisz – postaraj się sprawdzić dlaczego i wyjdź naprzeciw swoim lękom.
 • Sprawdź, co powoduje Twoją niską samoocenę. Pomyśl czy jest to krytyka innych osób, jeśli tak to czyja? Później przypomnij sobie jakich wyzwań nie podjąłeś z tego powodu.
 • Jeśli uważasz i czujesz, że niska samoocena powstrzymuje Cię lub zmusza do działań, które nie są dla ciebie najlepsze – zatrzymaj się na chwilę. Odetchnij, zrelaksuj się i zdystansuj do uczuć, które dzisiaj już nie są aktualne. Dystans pozwoli Ci działać.
 • Rozwiń nowe umiejętności. Gdy się czegoś boisz, zrób to, to pozwoli pokonać strach.
 • Postaraj się mówić o tym, co czujesz. Jeśli się czegoś boisz, powiedz o tym. Ludzie, którzy są wokół ciebie, na pewno zechcą Ci pomóc pokonać strach.
 • Rozważaj różne możliwości. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Dlatego, gdy wydaje Ci się, że znajdujesz się w takiej sytuacji, pomyśl i zastanów się, bo zawsze jest jeszcze jedna opcja, z której można skorzystać. Nic nie jest czarno-białe.
 • Mów „nie”. Nie zgadzaj się na to, by inni Cię ograniczali. Jeżeli uważasz, że osoba z Twojego otoczenia kłamie albo wykorzystuje Cię , powiedz jej to. Nie zgadzaj się na nadużycia.
 • Uważnie obserwuj siebie i swoje emocje.
 • Otwórz się na to, co jest wokół Ciebie, na ludzi, na to, co mówią. Sprawdzaj swoje odczucia.

 

Szkolnie wystąpienia publiczne. Pamiętaj

Pamiętaj, to od Twojej samooceny zależy czy uda Ci się osiągnąć wyznaczone cele. Im jest ona wyższa, tym mamy większe  poczucie kontroli tego, co się dzieje wokół nas, mniej się boimy, rzadziej popadamy w poczucie beznadziejności. Staraj się więc codziennie myśleć o swoich emocjach i potrzebach,  pracuj nad  podwyższeniem swojej samooceny.

Moim zdaniem rozwój świadomości i pozytywnej samooceny to podstawa sukcesu na każdym polu, nie chodzi oczywiście o ślepe zapatrzenie w siebie, ale o to, że jeśli nie pokochasz siebie to trudno Ci będzie pokochać innych. Te słowa zawsze wydały mi się banalne, jednak po terapii własnej, którą powinien przejść każdy przyszły terapeuta, zrozumiałem wagę tych słów. Z tej przyczyny szkolenia wystąpienia publiczne Kraków, zawierają mocno rozbudowane bloki dotyczące samooceny.

 

Szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Bibliografia:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2012.

Wojciszke,B. ,  Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Wystąpienia publiczne szkolenia – jak radzić sobie z tremą?

Wystąpienia publiczne szkolenia - jak radzić sobie z tremą?

Wystąpienia publiczne szkolenia – jak radzić sobie z tremą?

Wystąpienia publiczne szkolenia, pomagają odpowiedzieć na bardzo istotne pytania, które frapują uczestników. Jedno z nich dotyczy tremy.

 • „Czego najbardziej boisz się przed wystąpieniem publicznym?”

Na to pytanie z pewnością większość z nas odpowie:

 • Tego, że wszystko  wymknie mi się spod kontroli – zapomnę tekstu, zabraknie prądu, publiczność źle zareaguje na to, co mam do powiedzenia.

Spokojnie szkolenie z wystąpień publicznych, pomaga poradzić sobie we wszystkich trudnych sytuacjach. Dlaczego to właśnie perspektywa utraty kontroli budzi w nas tak silny lęk? Większość teorii osobowości zakłada, że jest tak, ponieważ lubimy żyć w uporządkowanym świecie i mieć wpływ na to, co się wydarzy, a dzięki temu czujemy się pewnie i bezpiecznie. Ta zasada działa zarówno w życiu codziennym jak i podczas wystąpień przed publicznością.
W trakcie mojego kursu z wystąpień publicznych, bardzo szeroko zajmujemy się kwestią tremy. Poniżej kilka podstawowych podpowiedzi.

Wystąpienia publiczne szkolenia – Plusy wewnętrznego poczucia kontroli

Amerykański psycholog Julian Rotter  w swoich badaniach (1966) udowodnił, że, jeśli mamy poczucie, że panujemy nad tym, co się dzieje w naszym życiu i mamy wszystko pod kontrolą (także podczas wystąpień publicznych), nasza pewność siebie rośnie. Czujemy wtedy większą motywację do działania. Czy potrzeba czegoś więcej, by osiągnąć sukces podczas wystąpienia publicznego? Na to pytanie odpowiadam w trakcie treningu wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych.

Wystąpienia publiczne szkolenia – Pokonaj tremę

Pamiętajmy jednak, że ogólne wewnętrzne poczucie kontroli nie bierze się znikąd, wymaga ono świadomej pracy. Skupiając się jednak na wystąpieniach publicznych, aby panować nad samym sobą, a w konsekwencji nad tym, co dzieje się na scenie,  należy się odpowiednio  przygotować.

Jak to zrobić?

 • Napisz tekst wystąpienia, ale nigdy nie ucz się go na pamięć.  Najlepiej będzie,  gdy zrobisz sobie ogólny szkic tego, co chciałbyś powiedzieć – użyj do tego kolorów, podkreślaj najważniejsze rzeczy, wybieraj kluczowe słowa, zwroty i zdania.
 • Przed wyjściem na scenę postaraj się pozytywnie nastawić, skorzystaj z technik relaksacyjnych. Więcej o nich w moich kolejnych wpisach i materiałach wideo.
 • Jeśli jest to  możliwe, przyjdź do miejsca Twego wystąpienia wcześniej, żeby oswoić się z przestrzenią. Ustaw krzesła, sprawdź, czy komputer działa, stań w miejscu, gdzie będziesz mówić.
 • Podczas wystąpienia zadbaj o komunikację parajęzykową i niewerbalną – stój prosto, ale nie na baczność, mów miłym ale zdecydowanym głosem i patrz słuchaczom w oczy. To oczywiście tylko drobna część podpowiedzi. Więcej na ten temat dowiesz się z naszych artykułów i filmów dotyczących komunikacji i autoprezentacji.

Pamiętaj, że podczas spotkania, to Ty zarządzasz uwagą i czasem.  To wielka odpowiedzialność, ale też nagroda za Twoją pracę. Wystąpienia publiczne szkolenia, pozwalają testować wszystkie te elementy w praktyce.

Trening wystąpień publicznych dla lidera

Kiedy jesteś dobrze przygotowany do wystąpienia publicznego i dobrze wiesz, co masz robić, pozostaje Ci tylko uwierzyć, że jesteś liderem –   masz największy wpływ na to, co dzieje się   na scenie. Poczucie kontrolowania sytuacji jest potężną  motywacją. Sprawia, że nabierasz  przekonania   o własnym powodzeniu, że  bardziej się starasz – pracujesz nad doskonaleniem wystąpień publicznych. Dzięki temu możesz spodziewać się  kolejnych sukcesów przynoszących spektakularne efekty.

Warto jednak pamiętać, że każdy z nas jest inny, a w związku z tym lista najlepszych sposobów na radzenie sobie z tremą czy stresem, powinna być indywidualnie dopasowana. Nikt nie zna nas tak dobrze jak my sami, w związku z tym najlepiej opierając się na psychologicznych doniesieniach stworzyć własną apteczkę pierwszej pomocy w stresie. Bardzo przydatna jest też wymiana informacji z innymi. Materiały, które dostają uczestnicy szkolenia prezentacje biznesowe, zawierają ogromną ilość praktycznych podpowiedzi na temat tego jak radzić sobie ze stresem w sytuacji ekspozycji publicznej. Wystąpienia publiczne szkolenia, to świetna okazja na rozwój umiejętności z tego zakresu.

 

Tutaj kilka dodatkowych przykładów.

 

Wystąpienia publiczne szkolenia dostępne są w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu ( w tej formie odbywają się szkolenia indywidualne).

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

Bibliografia:

Aronson E. , Człowiek istota społeczna, Warszawa 2012.

Rotter J. , Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. [w]Psychological monographs: general and applied, miejscowość 1966, nr  609, s. 1-26.

Wojciszke B. , Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

 

 

Wystąpienia publiczne kurs – zasady wystąpień

Wystąpienia publiczne kurs - zasady wystąpień

Wystąpienia publiczne kurs – zasady wystąpień

Oczywiście chodzi o te zasady psychologii komunikacji, które możemy wykorzystać w odniesieniu do wystąpień. Wszystkie te zasady zawiera mój projekt szkolenie wystąpienia publiczne. Komunikacja podczas wystąpień publicznych tylko pozornie jest inna niż podczas zwykłej rozmowy z innym człowiekiem. Może się wydawać, że jest dużo bardziej jednostronna, ale to założenie to pierwszy i podstawowy błąd. Jeśli uda Ci się nawiązać kontakt z grupą odbiorców, a tym samym zaangażować. To możesz uznać, że jesteś w domu, bo o to właśnie chodzi, o zaangażowanie.  Podczas projektu Wystąpienia publiczne kurs poznasz zasady, które działają także podczas każdej innej rozmowy.

Wszystkie z wymienionych poniżej podpowiedzi, są rozwijane podczas naszych szkoleń.

1. Wystąpienia publiczne kurs – Twoje intencje i emocje.

To co masz w środku rozpatrywać warto na dwóch poziomach, pierwszy dotyczy tego jak Twoje nastawienie wpływa na samego Ciebie. Czy Twoje myśli i emocje, a także sposób pracy z nimi, Ci pomagają, czy są raczej ograniczające. Kolejny poziom to ich przełożenie na to jak widzą Cię inni. To z jakimi emocjami wchodzisz na scenę czy na spotkanie, widać i słychać natychmiast. Trzeba być niezłym aktorem, żeby poradzić sobie z ukrywaniem swojego podejścia. Pytanie tylko czy ma to sens, może lepiej postarać się popracować nad sposobem opisywania sytuacji i osób.

Właśnie tym zajmiemy się treningu wystąpień publicznych. Zastanów się świadomie nad tym co myślisz o odbiorcach, zanim jeszcze przed nimi staniesz. Zamiast wyobrażania sobie, grupy negatywnie nastawionych, groźnych ludzi, lepiej pomyśleć o widowni jako o znajomych. To też ludzie tacy jak Ty, z podobnymi emocjami, potrzebami i pragnieniami.

Postaraj się zobaczyć po drugiej stronie po prostu człowieka. Tobie też będzie łatwiej nim być, ze wszelkimi jego cechami, w tak trudnej sytuacji jak ekspozycja publiczna. To tylko jeden z elementów jakich uczę jako trener wystąpień publicznych, z realnym doświadczeniem scenicznym i medialnym.

2.Wystąpienia publiczne kurs – Rozmawiaj, a nie wypowiadaj się.

Wystąpienie publiczne kojarzy się z mówieniem do innych, ale nie zapominaj o najważniejszym, czyli o tym po co to robisz. Po to żeby dotrzeć z komunikatem do odbiorcy, zaciekawić go. Najlepsi mówcy, nie tylko się wypowiadają, ale też zadają pytania. Zwracają się do publiczności, komentują jej reakcje, słuchają obserwują i są tu i teraz, by móc na bieżąco reagować na to co się dzieje.  W ramach kursu wystąpień publicznych, nauczysz się traktować widownię jak rozmówcę.  Jak partnera, dawać jej zainteresowanie i szacunek, wciągając krok po kroku w interakcję. Reagowanie na to co dzieje się w danej chwili na scenie nie wyklucza doskonałego przygotowania. Wręcz przeciwnie precyzyjne przygotowanie pozwala na swobodne i elastyczne zachowanie.

3.Wystąpienia publiczne i autoprezentacja szkolenie – Zdobywaj sympatię i zaufanie.

Zdobywaj sympatię poprzez miłe, otwarte i szczere nastawienie, a zdobędziesz zaufanie odbiorców. To już połowa sukcesu, drugą jest wiarygodność, a na nią składają się między innymi doświadczenie, szeroka znajomość tematu, i profesjonalne podejście. Takie połączenie sprawi, że będziesz budził pozytywne skojarzenia. Zasady wpływu społecznego to jeden z elementów, jakie realizujemy w trakcie treningu wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych.

4.Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe szkolenie – Bądź liderem.

Sytuacja ekspozycji publicznej wymaga dużej odwagi, umiejętności radzenia sobie ze stresem, ale też przejmowania kontroli. Kiedy jesteś na scenie, lub prowadzisz prezentacje, to Ty jesteś osobą zarządzającą, to Ty prowadzisz spotkanie, mówisz lub oddajesz głos, zachęcasz do udziału, jesteś reżyserem tego o się wydarza podczas całego Twojego wystąpienia. To z kolei wymaga od Ciebie przejęcia odpowiedzialności. I tego uczymy się w trakcie szkolenia z prezentacji. Nie ważne do kogo mówisz, oraz czy na widowni jest Twój szef, w chwili kiedy jesteś na scenie to Ty jesteś liderem, a Twoja pewna siebie, otwarta, naturalna i pozytywna podstawa będzie kluczem do sukcesu. Pamiętaj jednak, że pewność siebie nie jest tym samym co cwaniactwo, i dbaj o to by przełożeni, jeśli już na nich się skupiamy, czuli się wyróżnieni np. spoglądaj na nich częściej, czy specjalnie przywitaj.

5.Wystąpienia publiczne i prezentacje szkolenie – Spokój i opanowanie.

Zadbaj o to by komunikat, który wysyłasz do odbiorców czy to za pomocą słów, czy mowy ciała i wyglądu, mówił: „Jestem spokojny, czuje się pewnie i dobrze w tym miejscu”. Twój spokój i opanowanie przekładają się na zaufanie i wiarę w to, że wiesz co mówisz i jesteś przekonany do swojej wiedzy. Moje szkolenie prezentacje biznesowe, kładzie bardzo duży nacisk na naukę radzenia sobie z emocjami i stresem.

6. Trening wystąpień publicznych – miej jasny cel.

Zanim zaczniesz prezentację, a najlepiej zanim zaczniesz ją opracowywać i przygotowywać się do wystąpienia, zadaj sobie pytanie o to czego po niej oczekujesz, jaki ma być jej skutek, czyli jaki masz cel? Dodam, że jeśli odpowiedź to np. przedstawienie planów rocznych albo podsumowania, to warto zadbać o to, żeby nie była to sucha pozbawiona emocji treść. Pojawiają się oczywiście sytuacje wyjątkowe, kiedy musimy przekazać informacje trudne, ale tym zajmiemy się w osobnym module szkolenia. W ofercie jest też Wystąpienia publiczne szkolenie indywidualne, w trakcie którego pracuję z danymi osobami, na konkretnymi prezentacjami w trakcie przygotowań do wystąpienia, które je czeka.

7. Kurs wystąpień – Bądź sobą- bądź NATURALNY.

Bądź sobą, to punkt, który może się wydawać dość oklepany i banalny. Moim zdaniem taki nie jest. Mimo iż przed innymi zawsze chętnie przyznajemy, że jesteśmy sobą i lubimy siebie takimi jakimi jesteśmy, często to tylko pozory, pewna kreacja zgodna z tym co powinno się pokazywać, co wypada, i jak chcemy być postrzegani. Naturalność w sytuacji ekspozycji publicznej, jest trudna, bo wymaga akceptacji tego kim i jaki jesteś, poradzenia sobie z oceną odbiorców i pokonania stresu. Jednak tylko, naturalność wzbogacona o bardzo dobre przygotowanie zapewnia najlepsze wyniki. Kurs wystąpień publicznych online kładzie bardzo mocny nacisk na rozwój poczucia własnej wartości, a to ono jest kluczem do naturalności.

8. Kurs prezentacji – traktuj błędy jako naturalną cześć wystąpienia.

Jeśli czegoś nie jesteś pewien, nie bój się o tym powiedzieć, jeśli się zgubisz, to powiedz się zgubiłeś i wróć do właściwego punktu. Jeśli się pomylisz, przejęzyczysz, potkniesz, to dostajesz znakomitą szansę na zyskanie sympatii publiczności…chyba nikt nie lubi ideałów, od Twojej reakcji na sytuację pozornie trudną zależy to czy wykorzystasz okazję. Elliot Aronson opisał zjawisko tzw. efektu potknięcia, który sprawia, że okazjonalne niezręczności mogą poprawić notowania towarzyskie. Zawsze staraj się zachować spokój, i dystans do wpadki, jeśli Ty tak zrobisz, publiczność pewnie też tak ją potraktuje. W trakcie szkolenia z wystąpień publicznych, omawiamy i  trenujemy różne sytuacje trudne. Może to dość odległe porównanie, ale wiele komedii czy gagów opiera się na „wpadkach” wypadkach, które przytrafiają się głównym bohaterom, rozbawiając do łez oglądających.

Nie namawiam

Absolutnie nie namawiam Cię do planowana takiego zachowania, pokazuję jednak pewne połączenie, przykład tego, że to co pozornie jest wpadką, często dzięki Twojemu dystansowi możesz przemienić w sukces. Ja np. uwielbiam, gdy na końcu filmów prezentowane są wypadki, pomyłki, przejęzyczenia i powtórzenia aktorów, jakie miały miejsce podczas nagrywania. To wszystko sprawia, że gwiazda filmów wydaje się bardziej normalna, do tego pokazuje, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż często to co widzimy jako doskonały finał, który idealnie i bez wysiłku wychodzi artyście, jest tak naprawdę wynikiem bardzo wielu powtórzeń oraz ciężkiej i mozolnej pracy. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, aby zachowywać się adekwatnie do sytuacji, śmiech na pogrzebie, pasuje raczej tylko do komedii pełnych specyficznego angielskiego humoru. Więcej w ramach projektu wystąpienia publiczne kurs.

9. Trening prezentacji biznesowych Bądź precyzyjny.

Prosty ale nie prostacki, tak no nazywam w trakcie kursu wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych. Przekazuj to co chcesz powiedzieć jasno i w maksymalnie czytelnych słowach, nie kombinuj, nie staraj się być zbyt fajny i zbyt elokwentny, to może prowadzić do odwrotnych skutków. Używanie bardzo wyszukanego, książkowego języka, może przekładać się na dystans do widowni, chyba, że mówisz do grupy literatów. Do tego prosty (choć nie prostacki) język, wyeliminuje nieporozumienia, musisz pamiętać, że ludzie często inaczej postrzegają dokładnie te same sprawy czy sytuacje. To, że coś jest oczywiste dla Ciebie, nie oznacza, że jest takie również dla innych. Dopiero jeśli będziesz już bardzo sprawny i poczujesz się pewnie, możesz zacząć tworzyć bardziej skomplikowane wystąpienia, jednak zasada zawsze jest podobna, lepiej krótko niż przewlekle.

Przypomnij sobie wystąpienia prelegentów podczas ostatniej konferencji, na której byłeś. Zwykle najlepiej i najbardziej pozytywnie zapamiętujemy tych, którzy mówili obrazowo i zwięźle, w przeznaczonym na wypowiedź czasie. Czas wypowiedzi ustalony jest nie tylko ze względu na porządek wydarzenia, ale też zwykle po to, żeby ludzi zainteresować tematem a nie całkowicie go wyczerpać. Wystąpienie podczas konferencji, trzeba potraktować raczej jako reklamę, jeśli uda Ci się zainteresować odbiorców, resztę opowiesz w kuluarach.

10. Szkolnie autoprezentacja – zarażaj emocjami.

Mów bardzo jasno o tym na czym Ci zależy, pokazuj pozytywne emocje, podkreślaj, swoje zaangażowanie i zainteresowanie tematem, pasję do tego czym się zajmujesz. To emocje odbiorców są głównym miernikiem sukcesu Twoich działań. Twoja dynamika i nastawienie będą zaraźliwe. Więcej na ten temat opowiem w modułach dotyczących komunikacji w trakcie szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne.

11. Kurs autoprezentacji – Bądź spójny.

Staraj się by Twoje zachowanie, wygląd, sposób mówienia i cała reszta były ze sobą harmonijnie połączone, by do siebie pasowały i wzajemnie uzupełniały, tworząc spójną i bardzo czytelną informację na temat Twojej osoby. Dobra zawartość w atrakcyjnym opakowaniu, sprzedaje się lepiej. Istnieją nawet eksperymenty, potwierdzające to, że sposób mówienia i odpowiednia autoprezentacja mówcy, mogą być ważniejsze niż treść wystąpienia. Oczywiście, nie mówię tu o skrajnościach.

Powyższe zasady to baza skutecznych wystąpień. Podczas szkolenia z wystąpień publicznych, najczęściej zwraca się uwagę głównie na elementy zewnętrzne, jednak nauka powinna zaczynać się od środka. Mniej istotne jest to, jak stoisz i jak trzymasz ręce, jak się poruszasz i jak jesteś ubrany. Najważniejsze by stając przed innymi czuć, że jesteś wartościową osobą, która zasługuje na uwagę i której warto słuchać. Taka pozytywna pewność siebie, sprawia, że łatwiej pokonać tremę, ponieważ w trakcie wystąpienia mierzymy się głownie z oceną i to co najciekawsze, nie do końca z oceną odbiorców, tylko z naszymi fantazjami na temat tego co inni mogą o nas pomyśleć.

Zapraszam na szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i medialnych.

Kurs wystąpienia publiczne dostępny jest w różnych miastach.

W ofercie są:
Szkolenie wystąpienia publiczne Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach. 

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ. 

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

Więcej o cenach i formie TUTAJ przeczytasz o coachingu. 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

 

 

 

Szkolenia online