Marcin Mańka – Szkolenia Coaching Media

Kurs autoprezentacja i wizerunek – wizerunek pracowników i firmy

Kurs autoprezentacja i wizerunek – wizerunek pracowników i firmy

To kontynuacja wpisu dotyczącego pracowników pierwszego kontaktu i tego jak ich wizerunek wpływa na klientów. Erving Goffman (1981) zakładał, że człowiek kontroluje sposób, w jaki traktują go inni, kształtując ich rozumienie sytuacji – robi to poprzez wywołanie określonego wrażenia, takiego, które sprawi, że ludzie z własnej woli będą działali zgodnie z jego oczekiwaniami. W towarzystwie innych dążymy więc do wywołania takiego wrażenia, jakie nam się opłaca. Tym zajmuję się w projekcie kurs autoprezentacja i wizerunek.


Kurs autoprezentacja i wizerunek – autoprezentacja – definicja 

Autoprezentacja to zachowania, poprzez które jednostka kształtuje wyobrażenia innych o sobie samej i kontroluje wrażenie, jakie wywiera na innych. Sposób autoprezentacji zależy m.in. od dystansu psychologicznego między osobą dokonującą autoprezentacji a odbiorcami jej komunikatów, od znaczenia, jakie w danej sytuacji ma aprobata społeczna, i od celów, jakie zamierza osiągnąć jednostka dokonująca autoprezentacji (Siuta, 2009).

Jest to niezwykle silny czynnik, który przenika każdą dziedzinę życia. Co ciekawe, w zasadzie każde zachowanie może służyć autoprezentacji. Ludzie na podstawie tego, co pokazujemy, naszego wizerunku, wnioskują bardzo dużo informacji, przy założeniu, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. Dbanie w rozsądnym wymiarze o to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, stanowi bazę, ale też warunek sprawnych interakcji z otoczeniem. Przebieg i kształt danej interakcji w znacznym stopniu zależą bowiem od wrażania, jakie partnerzy komunikacji wywierają na sobie nawzajem (Leary, 1999).


Kurs autoprezentacja i wizerunek – wiarygodność 

Zwykle manipulowanie wywieranym wrażeniem polega na pokazywaniu wybranych cech, lekkim podkoloryzowaniu, odpowiednim akcentowaniu wybranych aspektów czy przemilczeniu elementów, których pokazać nie chcemy. Jednak robimy to tak, by zachować wewnętrzne poczucie spójności (Leary, 1999). Z badań Schlenkera i Weigolda (1992) wynika, że podczas kreowania swojego wizerunku społecznego uwzględniamy szczególnie kwestię wiarygodności, w związku z czym działamy tak, by nie wyjść na oszusta. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że ludzie rzadko starają się wywrzeć całkowicie fałszywe wrażenie.

Podejście to podziela Andrzej Szmajke (1999) definiując autoprezentację jako, podejmowanie działań ukierunkowanych na zarządzanie wrażeniem wywieranym na partnerze interakcji, tak by kontrolować reakcje partnera skierowane na siebie. Opisuje on proces autoprezentacji jako definiowany poprzez budowanie pożądanego wrażenia, jednak nie połączony z celowym wprowadzaniem w błąd. W tak rozumianej autoprezentacji wykorzystywane są adekwatne dla sytuacji, realnie posiadane atuty.

Główny cel

Głównym celem autoprezentacji nie jest sprawienie, by ludzie postrzegali nas w pozytywny sposób, ale nakłonienie ich, by postępowali tak, jak chcemy, nawet jeśli świadomie lub – co bardziej prawdopodobne – nieświadomie wywołujemy reakcje obiektywnie postrzegane jako negatywne (Jones, Pittman, 1982).

Najważniejsze definicje znajdują się w materiałach do mojego projektu szkolenie autoprezentacja i wizerunek.

Szkolenie z autoprezentacji – co oceniamy – badania 

Autoprezentacja jako źródło wiedzy o kimś jest niestety zniekształcona wpływem osoby, która tę autoprezentację obserwuje. Jednak mimo zniekształceń badania pokazują, że jesteśmy wyjątkowo trafni w ocenach, tworzonych bardzo szybko na podstawie minimalnych informacji, jakie mamy o drugiej osobie. Według badań Stirraty i Perretty (2010) potrafimy „na oko” ocenić pięć kluczowych cech osobowości: otwartość, ekstrawersję, zgodność, sumienność i neurotyzm.

Zdjęcia profilowe

Co ciekawe, jesteśmy w stanie prawidłowo ocenić wiele cech charakteru, jedynie patrząc na drugą osobę, nawet na samym zdjęciu profilowym. Potwierdza to badanie, w którym wzięło udział 123 studentów uniwersytetu w Teksasie (Evans, Gosling, Carroll, 2008). Poproszono ich o dostarczenie dwóch zdjęć: jednego pozowanego z neutralnym wyrazem twarzy, a drugiego spontanicznego, z miną według ich uznania. Później studentów oceniały obce osoby, przypisując im konkretne cechy charakteru. Wyniki pokazały, że oceny były bardzo trafne, i to niezależnie od tego, czy oceniano zdjęcie pozowane czy spontaniczne. Do zdjęcia spontanicznego z łatwością dopasowywano takie cechy jak ekstrawersja, pewność siebie, religijność, ugodowość czy sumienność. Do zdjęcia pozowanego natomiast dobrze dobierane były trzy pierwsze z tych cech.

Powyższe badania dowiodły, że oceny dokonywane są automatycznie, na podstawie ogólnego wyglądu i twarzy. To może być bardzo przydatna wiedza, w trakcie szkolenia autoprezentacja i wizerunek, pokazuję jak można ja wykorzystać w praktyce. W ramach projektu kurs autoprezentacja i wizerunek, przytoczę dużo więcej ciekawych badań.

 

Urna wyborcza 

Jest sporo badań, które potwierdzają moją tezę. Oto kolejne. Dotyczy, wpływu wizerunku na postrzeganie danej osoby i na decyzje podejmowane w odniesieniu do niej (Ballew, Todorov, 2007). Badacze dowiedli, że wizerunek wpływa na nasze decyzje przy urnie wyborczej.  W dużym stopniu kieruje nimi to, czy kandydat spodobał się nam na pierwszy rzut oka. W związku z tym partie z pełną świadomością starają się pokazać w kampaniach twarze wybranych polityków. Najlepiej takich, którzy sprawiają wrażenie kompetentnych i zdecydowanych. Rodzi się wobec tego pytanie, czy firmy powinny funkcjonować w taki sam sposób? Na stanowiska związane z kontaktem z klientami zatrudniać osoby, które wywołują dobre pierwsze wrażenie.

Szkolenie autoprezentacja – wizerunek

Słowo to często używane jest zamiennie z wyrazem „image”, który wywodzi się z łacińskiego imagio, co oznacza „obraz”, „symbol” bądź „urojenie”. Wizerunek w ujęciu psychologicznym to obraz odzwierciadlający w świadomości składniki otaczającej rzeczywistości (Wójcik, 1997).

Według Krystyny Wójcik (1997) wizerunek można przedstawić jako wyobrażenie o samych sobie. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup, instytucji czy przedsiębiorstw, ale również sytuacji odwrotnej, czyli oceny, jaką otrzymało się od środowiska zewnętrznego.

 

Wizerunek firmy 

Czym natomiast jest wizerunek firmy? To kompozycja osobowości przedsiębiorstwa, wyrastająca z wielu elementów. Z jego filozofii, historii, kultury, strategii, stylu kierowania, reputacji oraz zachowania się pracowników i innych przedstawicieli firmy. Jest to projekcja osobowości firmy, którą ludzie postrzegają. To z nią się identyfikują. Wobec niej wyrażają własne opinie i odczucia (Penc, 1998).

Pina, Martinez, de Chernatony i Drury (2006) stwierdzili, że wizerunek korporacyjny nie tylko poprawia ogólną ocenę marki i produktów firmy. Także bezpośrednio wpływa na zakup usług finansowych przez nowych klientów. Strój jest jednym z elementów związanych z usługami firmy (Baker, 1986). Ma on bezpośredni wpływ na oczekiwania klientów (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1993). Natomiast interakcje między pracownikami i klientami to kluczowe ogniwo wymiany gospodarczej między organizacjami i klientami (Evans, Arnold, Grant, 1999; Gutek, 1999; Iacobucci, 1998). Klienci rozumieją i akceptują swój obowiązek zapłaty za usługę, ale daje im to również prawo wyboru między usługodawcami (Dick, Basu, 1994; Liao, Chuang, 2004).

Warto więc zwracać uwagę na elementy wizerunkowe w firmie, ponieważ wizualna tożsamość korporacyjna, w tym odzież pracownicza, ma dziś ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw (van den Bosch, de Jong, Elving, 2006). Chcesz dowiedzieć się jak wiedzę z tego zakresu wykorzystać w praktyce? Zapraszam na kurs autoprezentacja i wizerunek.

 

To kolejny, drugi już w cyklu wpisów z tego zakresu. W następnym odniosę się dokładnie do tego jak ubiór pracownika wpływa na klienta.

 

Kurs autoprezentacja i wizerunek dostępne jest w różnych miastach.

W ofercie są:

Kurs autoprezentacja i wizerunek Warszawa
Kurs wystąpienia publiczne Kraków
Szkolenie wystąpienia publiczne Wrocław
Trening wystąpienia publiczne Poznań
Szkolenie wystąpienia publiczne Gdańsk

TUTAJ przeczytasz o wszystkich szkoleniach

 

Do tego wszystkie programy dostępne są też w języku angielskim.
Jeśli interesują Cię szkolenia po angielsku np. Szkolenie wystąpienia publiczne po angielsku, to zapraszam TUTAJ

Każdy program można też przeprowadzić w formie szkolenia indywidualnego np.
szkolenie indywidulane z wystąpień publicznych.

TUTAJ przeczytasz o coachingu 

Do tego oczywiście wszystkie szkolenia dostępne są w formie klasycznej lub w formie szkolenia z wystąpień publicznych online.

Szkolenia online